2024 Applications now open: Ellis Park JHB Student Village & Frederick Street

Check out our new Adowa Living website!

Check it out

Frederick Street:

Re thabela go tsebiša gore dikgopelo tša bodulo bja Frederick Street di bulwa ka di 13 Dibokwana bakeng sa baithuti ba tšhelete le bursary. Ge o le moithuti wa tšhelete goba wa bursary, hle eya go adowa.co.za/apply go dira kgopelo ya bodulo! Re ka se eme go ba le wena.

Re sa emetše tumelelo go tšwa go dihlongwa tše di nyakegago. Se se ra gore baithuti ba NSFAS ga ba kgone go dira dikgopelo go fihla ga bjale. Re holofela gore re tla hwetša tumelelo kgauswinyane. Re tla eletša baithuti ka magato a latelago le gore ba ka hudugela neng ka pela ge re na le tshedimošo ye ntši.

Re tla dula re boledišana le baithuti go di social tša rena gomme re tla le tsebiša banna ge re na le tshedimošo ye ntši.

Re sa tšea baeti – dipono tše di begilwego le go tsena ka maoto di amogetšwe.

Molaodi wa bodulo kua Frederick Street ke Sylvester Hlongwane. Nomoro ya gagwe ya go ikgokaganya 0695081549. Ge o na le ditaba goba ge o nyaka thušo, o ka ikgokaganya le yena.

Motse wa Baithuti wa Ellis Park:

Baithuti ba ka hlama profaele ya go dira kgopelo le go saena khiro ya bona inthaneteng. Le ge go le bjalo go tsena ka maoto le gona go ka dirwa, moo yo mongwe wa baemedi ba rena ba Khiro a tlago go iša tshepedišong ka sebele. Dira tsela ya gago go ya Ellis Park gomme o šireletše sekgoba sa gago ge o šetše o amogetše imeile ya tumelelo.

Gape re sa tšea baeti – dipeeletšo le go tsena ka maoto ka dinako tše di latelago:
9am – 5pm Mošupologo go fihla ka Labohlano
9am – 1pm Mekibelo

Molaodi wa bodulo kua EPSV ke Mathaba Mothata . Nomoro ya gagwe ya go ikgokaganya ke +27 84 630 5129. O dula mo lefelong leo gomme ge o nyaka thušo ka selo le ge e le sefe o ka ikgokaganya le yena.

SePedi

Dikgopelo

 • Ke dira bjang kgopelo ya madulo a 2023?

  Go dira kgopelo ya madulo go Adowa Living go bonolo kudu. Hlogo godimo go adowa.co.za/apply gomme o tlatše foromo ya kgopelo. Kgonthiša gore o šomiša khomphutha gomme o na le kgokagano ya inthanete ye e tsepamego go dira gore tshepedišo e be bonolo. Hle ikgokaganye le rena go [email protected] ge o na le dipotšišo tše dingwe tše di itšego gomme re tla go boela morago go wena ASAP.

 • Re tla amogela neng ditshwaotshwao ka ga dikgopelo tša rena?

  Sefala sa kgopelo ya inthanete se tla tšweletša le go go romela imeile bjalo ka tiišetšo ya maemo a gago a kgopelo ao a tšwelago pele. Tobetsa kgokagano ye e filwego go fihlelela imeile ya tiišetšo. Hle romela imeile go [email protected] go hwetša tshedimošo ka botlalo.

 • Ke tla tseba bjang ge e ba ke amogetšwe?

  O tla amogela imeile yeo e rego o amogetšwe gomme ka morago o ka saena khiro ya gago inthaneteng. Ge e le gore ga se wa amogela imeile ya gago go fihla ga bjale, kgopelo ya gago e ka no ba e sa feta tshepedišong ya go hlahloba. O ka ikgokaganya le sehlopha sa rena sa setegeniki bakeng sa mpshafatšo ya tshepedišo ka konope ya thekgo ya poledišano go adowa.co.za/apply

 • Lefelo la bodulo la EPSV le bulwa neng ka 2023?

  Motse wa Baithuti wa Ellis Park wa ADOWA Living o bula bakeng sa go dulwa go tloga ka la 1 Dibokwana 2023. O ka dira kgopelo bjale ka adowa.co.za/apply. O ka hudugela ka gare gateetee ge o amogetšwe.

 • Lefelo la bodulo la Frederick Street le bulwa neng ka 2023?

  ADOWA Living’s Frederick Street Student Accommodation e bula bakeng sa go dula go tloga ka la 18 Dibokwana 2023. O ka dira kgopelo bjale ka adowa.co.za/apply. O ka hudugela ka gare gateetee ge o amogetšwe.

  Ke tla tseba bjang ge e ba ke dumeletšwe go hwetša madulo a Adowa?

  O tla amogela imeile go tiišetša gore o dumeletšwe go hwetša madulo kua ADOWA bakeng sa 2023.

 • Baithuti ba NSFAS ba dira bjang dikgopelo tša go dula Adowa Living?

  ADOWA Living e tloga e amogela baithuti bao ba thekgwago ka ditšhelete ke NSFAS. Bohlatse bja thušo ya ditšhelete ya NSFAS bo a nyakega ka kgopelo ya madulo. Moithuti o swanetše go ba le tumelelo ya ditšhelete tša NSFAS. Moithuti o swanetše go ba a swanelega go tsena setheong sa go ithuta pele, gomme ka morago a dumeletše thušo ya ditšhelete ya NSFAS.

  Go tšwa go palomoka ya tšhelete ya ditšhelete, tšhelete ye e itšego ka kgwedi e abelwa madulo. Rental ya baithuti ba NSFAS e be e le R4,554 ka kgwedi ka 2022. Dikgopelo di buletšwe baithuti ka moka, e sego baithuti ba ngwaga wa 1 fela! Baithuti bao ba filwego ka katlego thušo ya ditšhelete ya thuto ye e tšwelago pele (yeo e theilwego godimo ga tshepedišo ya thuto) le bona ba na le maswanedi.

 • Ke ditefelo dife tšeo di lefelwago ka kgopelo ya ka ya mathomo?

  Ga go na ditshenyagalelo tša go dira kgopelo. Ge kgopelo ya gago e amogetšwe, go na le tefo ya khiro ya R700.Yona 700 etlo buswa go moithuti yo mong ye yo mong a petetsego.

 • Ke ditefelo dife tšeo di lefelwago pele nka hudugela ka gare?

  Tšhelete/Moithuti wa Poraebete: Peeletšo ye e lekanago le khiro ya kgwedi e tee.

  Baithuti ba dinaga dišele: Peeletšo e lekanago le khiro ya dikgwedi tše 2.

 • Ke na le ditaba tša setegeniki ka tirišo ya ka. Ke kgopela thušong.

  Ge o na le ditaba tša setegeniki ka dikgopelo tša gago, hle boela morago letlakaleng la kgopelo (adowa.co.za/apply). Ke moka o ye lepokising la poledišano leo le lego ka tlase ga letlakala. Tobetsa go Instagram DM goba Facebook Messenger logo gomme o ka bolela le sehlopha sa theknolotši. Ba tla kgona go araba dipotšišo tša gago tša setegeniki.

 • Ke swanetše go dira eng ge e ba ke sa kgone go dira kgopelo ya inthaneteng?

  Ge o sa kgone go dira kgopelo ya inthanete, re šišinya gore o ye lefelong la bodulo go thušwa ka kgopelo ya gago ka sebele. Hle ikgokaganye le sehlopha sa rena go [email protected] bakeng sa thušo.

 • Na nka dira kgopelo ka sebele?

  O ka dira kgopelo mo lefelong gomme wa hwetša thušo ka kgopelo ya gago ya inthanete go tšwa sehlopheng sa rena. Se ga se bolele gore o ka huduga ka letšatši le tee ka ge kgopelo ya gago e sa tla swanelwa ke go feta tshepedišong ya go hlahloba gore e amogelwe.

 • Tshepetšo ya go hlahloba ke efe?

  Tshepetšo ya go hlahloba ke tshepedišo yeo e diregago ge o šetše o rometše kgopelo ya gago. Sehlopha sa rena se tla feta ka morago ga kgopelo ya gago go netefatša gore ditokomane ka moka tša maleba di rometšwe gomme tshedimošo ka moka re nepagetše. Ke moka o tla amogela kgokagano ye nngwe ya gore o amogetšwe goba aowa.

 • Ge e ba ke šetše ke dutše EPSV, na ke swanetše go dira kgopelo gape ya 2023?

  Ee, o tla swanelwa ke go dira kgopelo gape go dula EPSV ka 2023. O ka dira kgopelo ka https://adowa-living.co.za/ gomme re tla ikgokaganya le wena kgauswinyane.

 • Baithuti ba ka hudugela neng Motseng wa Baithuti wa Ellis Park?

  Adowa EPSV e bula bakeng sa go dulwa ka la 1 Dibokwana 2023. O ka hudugela ka gare ge kgopelo ya gago e amogetšwe.

 • Barutwana ba ka hudugela neng Frederick Street?

  Adowa Frederick Street e bula bakeng sa go dulwa ka la 18 Dibokwana 2023. Moithuti wa tšhelete le wa basari a ka hudugela ka morago ga la 18 Hlakola ge e ba kgopelo ya gago e amogetšwe. Ka manyami, baithuti ba NSFAS ga ba kgone go hudugela ka gare ga bjale, ka ge re sa emetše tumelelo go tšwa go TUT.

 • Ditokomane tša rena di swanetše go romelwa neng?

  Hle romela ditokomane ka moka le kgopelo ya gago ya inthanete. Ge o sa kgone go fana ka ditokomane tša gago ka moka ka pela, dira kgopelo inthaneteng gomme ka morago o kgonthišetše gore o hwetša ditokomane tša gago di hlophilwe. Ge o na le ditokomane tša gago, di romele go [email protected] ASAP.

 • Na nka dira kgopelo ya phapoši e tee ge ke le moithuti wa NSFAS?

  Ee, baithuti ba NSFAS ba ka dira dikgopelo tša diphapoši tša go ba le motho o tee. Go ka nyakega go tlatša ge e le gore tekanyo ya gago ya NSFAS e ka fase ga tekanyo ya rena ya khiro ya phapoši e tee. Hle ikgokaganye le rena go [email protected] ge o na le dipotšišo tše dingwe tše di itšego gomme re tla go boela morago go wena ASAP.

  Ga bjale ga go na diphapoši tše tee tšeo di hwetšagalago motseng wa Baithuti wa Ellis Park.

  Go tla ba le diphapoši tša go ba noši tšeo di hwetšagalago kua Frederick Street, ka fao ge re amogetšwe ke NSFAS re tla tsebiša baithuti gore ba kgona go dira dikgopelo tša go dula Frederick Street.

 • Na ke hloka go ba le lengwalo la tumelelo go tšwa go NSFAS go dira kgopelo ya madulo?

  Ee, o swanetše go hwetša lengwalo la tumelelo go tšwa go NSFAS. Eupša ge e ba o se na yona go fihla ga bjale, o sa dutše o ka dira kgopelo gomme o ka re romela se ka moragonyana.

 • Khoutu ya NSFAS ya EPSV ke efe?

  Khoutu ya UJ NSFAS ya Motse wa Baithuti wa ADOWA Ellis Park ke 881.

 • Khoutu ya NSFAS ya FSSA ke efe?

  Ga bjale ga re amogelwe ke NSFAS go Frederick Street Student Accommodation. Gateetee ge re amogela tumelelo ya rena re tla fa baithuti tshedimošo ye ntši, go akaretšwa khoutu ya NSFAS.

 • Motse wa Baithuti wa Ellis Park

 • Lefelo la bodulo le bulwa neng ka 2023?

  Adowa EPSV e bula bakeng sa go thopša go tloga ka la 1 Dibokwana 2023. O ka dira kgopelo bjale ka https://adowa-living.co.za/.

 • Molaodi wa bodulo wa EPSV ke mang?

  Molaodi wa bodulo kua EPSV ke Mathaba Mothata . Nomoro ya gagwe ya go ikgokaganya ke +27 84 630 5129. O dula mo lefelong leo gomme ge o nyaka thušo ka selo le ge e le sefe o ka ikgokaganya le yena.

 • Ke dithusaleago dife tšeo di fiwago go Adowa Living?

  Peakanyo ya Folete ka baithuti ba 8-12 bao ba abelanago yuniti.

  2 batho-arolelana likamore.

  Difolete di na le dikhitšhi tša tšona le dintlwana tša go hlapela. Dikhitšhi tše di hlometšwego ka botlalo tšeo di nago le tafola ya go jela, setšidifatši, microwave & setofo seo se nago le ontong.

  Ka phapošing e nngwe le e nngwe ya go robala morutwana yo mongwe le yo mongwe o na le malao, materase, khabotoro ya diaparo, tafola yeo e nago le lebone la go ithuta, setulo, šelefo ya dipuku, boto ya diphini le lepokisi.

  Didirišwa tša go hlatswa diaparo

  Go Phaka mo go Khupeditšwego

  Phihlelelo ya biometric ka taolo ya phihlelelo ye e beilwego leihlo

  Tšhireletšo ya diiri tše 24 tša lefelong leo ka CCTV le karabelo ye e itlhamilego

  Meetse & mohlagase

  Diphapoši tša go ithuta

  Mafelo a tlwaelegilego go akaretša le diphapoši tša TV tšeo di nago le DStv

  Diphapoši tša boithabišo/dipapadi

  Back up jenereithara bakeng sa libakeng tse tloaelehileng

 • Na go na le Wi-Fi yeo e hwetšagalago?

  Ee. Re na le Wi-Fi ho pholletsa le bolulo le ya data e se nang moeli.

 • Na Adowa e fana ka dinamelwa?

  Adowa Living e ka se neelane ka dinamelwa dife goba dife go baithuti ba Ellis Park Student Village ka ge go na le didirišwa tše ntši tša dinamelwa kgauswi.

 • Baithuti ba ka hudugela neng Motseng wa Baithuti wa Ellis Park?

  Adowa EPSV e bula bakeng sa go dulwa ka la 1 Dibokwana 2023. O ka hudugela ka gare ge kgopelo ya gago e amogetšwe.

 • Khoutu ya NSFAS ya EPSV ke efe?

  Khoutu ya UJ NSFAS ya Motse wa Baithuti wa ADOWA Ellis Park ke 881.

 • Aterese ya Motse wa Baithuti wa Ellis Park ke efe?

  Motse wa Baithuti wa Ellis Park, 4 Pearse Street, Doornfontein, Gauteng.

  EPSV e ka ba 100m go tloga Khamphaseng ya Doornfontein ya Yunibesithi ya Johannesburg.

 • Ge e ba ke šetše ke dutše EPSV, na ke swanetše go dira kgopelo gape ya 2024?

  Ee, o tla swanelwa ke go dira kgopelo gape go dula EPSV ka 2024. O ka dira kgopelo ka https://adowa-living.co.za/ gomme re tla ikgokaganya le wena kgauswinyane.

 • EPSV e amogela batho ba bakae?

  Motse wa Baithuti wa Ellis Park o na le malao a 1,039.

 • Na diphapoši tša go ba noši tša EPSV di tla hwetšagala ka 2023?

  Aowa.

 • Na re ka rulaganya go bogelwa ga EPSV?

  Ee, ka mo go feletšego. Ge o nyaka go rulaganya go lebelela, hle romela imeile go [email protected] gomme o beakanye thwii.

 • Na bodulo bja EPSV UJ bo amogetšwe?

  Ee, Ellis Park Student Village e amogetšwe ke UJ.

 • Na o amogela baithuti bafe goba bafe ntle le baithuti ba UJ bakeng sa EPSV?

  Ee. EPSV e amogela baithuti go tšwa UJ le Wits.

 • Na go na le diphapoši tša go ba le motho o tee tšeo di sa lego gona go EPSV bakeng sa 2023? Le gona na go na le lenaneo la go leta ge e ba motho a sa iponagatše?

  Aowa.

 • Ke diiri dife tša go šoma tša bašomi ba EPSV?

  Diiri tša go šoma ke 08:00am – 17:00pm Mošupologo go fihla ka Labohlano.

  Ka Mokibelo 08:30 – 16:00pm. Ke moka ka Sontaga Molaodi wa Res o standby.

 • Frederick Street Mafelo a Bodulo a Baithuti

 • Ke dithusaleago dife tšeo di fiwago go Adowa Living?

  Peakanyo ya Folete ka baithuti ba 8-12 bao ba abelanago yuniti.

  Single & 2 batho-arolelana likamore.

  Difolete di na le dikhitšhi tša tšona le dintlwana tša go hlapela. Dikhitšhi tše di hlometšwego ka botlalo tšeo di nago le tafola ya go jela, setšidifatši, microwave & setofo seo se nago le ontong.

  Ka phapošing e nngwe le e nngwe ya go robala morutwana yo mongwe le yo mongwe o na le malao, materase, khabotoro ya diaparo, tafola yeo e nago le lebone la go ithuta, setulo, šelefo ya dipuku, boto ya diphini le lepokisi.

  Didirišwa tša go hlatswa diaparo

  Go Phaka mo go Khupeditšwego

  Phihlelelo ya biometric ka taolo ya phihlelelo ye e beilwego leihlo

  Tšhireletšo ya diiri tše 24 tša lefelong leo ka CCTV le karabelo ye e itlhamilego

  Meetse & mohlagase

  Diphapoši tša go ithuta

  Mafelo a tlwaelegilego go akaretša le diphapoši tša TV tšeo di nago le DStv

  Diphapoši tša boithabišo/dipapadi

  Back up jenereithara bakeng sa libakeng tse tloaelehileng

 • Na go na le Wi-Fi yeo e hwetšagalago?

  Ee. Re na le Wi-Fi ho pholletsa le bolulo le ya data e se nang moeli.

 • Aterese ya Frederick Street ke efe?

  Frederick Street Motse wa Baithuti, 455 Frederick Street, Tshwane, Gauteng.

  FSSA e ka ba 1,5km go tloga Yunibesithing ya Theknolotši ya Tshwane. Tlhabollo e tla hlankela feela setheo sena.

 • Barutwana ba ka hudugela neng Frederick Street?

  Adowa Frederick Street e bula bakeng sa go dulwa ka la 18 Hlakola 2023. Moithuti wa tšhelete le wa basari a ka hudugela ka morago ga la 18 Hlakola ge e ba kgopelo ya gago e amogetšwe. Ka manyami, baithuti ba NSFAS ga ba kgone go hudugela ka gare ga bjale, ka ge re sa emetše tumelelo go tšwa go TUT.

 • Khoutu ya NSFAS ya FSSA ke efe?

  Ga bjale ga re amogelwe ke NSFAS go Frederick Street Student Accommodation. Gateetee ge re amogela tumelelo ya rena re tla fa baithuti tshedimošo ye ntši, go akaretšwa khoutu ya NSFAS.

 • Na Adowa e fana ka dinamelwa?

  Adowa Living e tla fana ka dinamelwa go baithuti ba TUT bao ba dulago Frederick Street. Adowa e fana ka dinamelwa go ya le go boa khamphaseng e kgolo ya TUT feela.

 • Na Adowa Living e fana ka dinamelwa go ya le go boa Khamphaseng ya Sosha ?

  Ka maswabi, ga re na shuttle yeo e go išago khamphaseng ya Sosha .

  Re fana fela ka dinamelwa go ya le go boa khamphaseng ye kgolo ya TUT.

 • Na barutwana ba tšwago yunibesithing le ge e le efe ba ka dula Frederick Street?

  Aowa ke baithuti fela go tšwa TUT (Tshwane University of Technology) bao ba ka dirago kgopelo ya madulo kua FSSA.

 • FSSA e amogela batho ba bakae?

  Lefelo la rena la bodulo la Frederick Street le na le malao a 352.

 • Ke diiri dife tša go šoma tša bašomi ba FSSA?

  Diiri tša go šoma ke 08:00am – 17:00pm Mošupologo go fihla ka Labohlano.

  Ka Mokibelo 08:30 – 16:00pm. Ke moka ka Sontaga Molaodi wa Res o standby.

 • NSFAS

 • Baithuti ba NSFAS ba dira bjang dikgopelo tša go dula Adowa Living?

  ADOWA Living e tloga e amogela baithuti bao ba thekgwago ka ditšhelete ke NSFAS. Bohlatse bja thušo ya ditšhelete ya NSFAS bo a nyakega ka kgopelo ya madulo.

  Moithuti o swanetše go ba le tumelelo ya ditšhelete tša NSFAS. Moithuti o swanetše go ba a swanelega go tsena setheong sa go ithuta pele, gomme ka morago a dumeletše thušo ya ditšhelete ya NSFAS. Go tšwa go palomoka ya tšhelete ya ditšhelete, tšhelete ye e itšego ka kgwedi e abelwa madulo. Khiro ya baithuti ba NSFAS e be e le R4,554 ka kgwedi ka 2022.

  Dikgopelo di buletšwe baithuti ka moka, e sego baithuti ba ngwaga wa 1 fela! Baithuti bao ba filwego ka katlego thušo ya ditšhelete ya thuto ye e tšwelago pele (yeo e theilwego godimo ga tshepedišo ya thuto) le bona ba na le maswanedi.

 • Na nka dira kgopelo ya phapoši e tee ge ke le moithuti wa NSFAS?

  Ee, baithuti ba NSFAS ba ka dira dikgopelo tša diphapoši tša go ba le motho o tee. Go ka nyakega go tlatša ge e le gore tekanyo ya gago ya NSFAS e ka fase ga tekanyo ya rena ya khiro ya phapoši e tee. Hle ikgokaganye le rena go [email protected] ge o na le dipotšišo tše dingwe tše di itšego gomme re tla go boela morago go wena ASAP.

 • Na ke hloka go ba le lengwalo la tumelelo go tšwa go NSFAS go dira kgopelo ya madulo?

  Ee, o swanetše go hwetša lengwalo la tumelelo go tšwa go NSFAS. Eupša ge e ba o se na yona go fihla ga bjale, o sa dutše o ka dira kgopelo gomme o ka re romela se ka moragonyana.

 • Naa NSFAS e lefa Adowa goba NSFAS e lefa baithuti gomme baithuti ba lefa Adowa?

  NSFAS e lefa Setheo. Moithuti yo mongwe le yo mongwe o tla swanelwa ke go hlama akhaonto le mokgatlo wa bo 3 gore a kgone go dira ditefelo tša kgwedi le kgwedi go Adowa. Ke moka ditšhelete di lokollwa gomme baithuti ba tla lefa madulo a bona ka morekiši wa mokgatlo wa bo-3 (FUNDI & Imbizo, AE Switch).

  Tshepetšo ya tefo ye e lego ka mo tlase e hlalošitšwe ke UJ lengwalong la bona la kamogelo la 2023 la baithuti:

  • Baithuti ba tla kgopelwa go saena diforomo tša bona tša tumelelo inthaneteng go Kgoro ya UJ.
  • Ke moka baithuti ba tla kgona go tsenya ditokomane tša tumelelano ya bona ya khiro le ya invoice inthaneteng (dikgwedi tše 10).
  • Netefatšo ya ditokomane yeo e dirilwego ke Student Finance ka UJ .
  • Go rwala dikabo tša baithuti ke Student Finance kua UJ.
  • Tefo ya madulo ke baithuti ka barekiši ba go fapafapana (Imbizo, FUNDI, AE Switch).

 • Na baithuti ba Cash/Private ba lefa ditheko tše di swanago le tša baithuti ba NSFAS?

  Aowa Theko ya madulo e fapana go baithuti ba NSFAS Baithuti ba tšhelete le baithuti ba Bursary. Ge o le moithuti wa Cash, o tla akaretša ditshenyagalelo tša phapoši ya gago. Ge e le gore o moithuti wa NSFAS, gona bursary ya gago e tla akaretša ditshenyagalelo tša phapoši ya gago.

 • Ge ke le moithuti wa NSFAS, na nka rakwa?

  Ee, o ka rakwa. Baithuti ka moka, ge ba sa lefe goba ba roba melao ya bodulo, ba ka rakwa.

 • Na go na le top-up ya baithuti ba NSFAS kua EPSV?

  Ga go na top up ya baithuti ba NSFAS kua EPSV bakeng sa diphapoši tšeo di abelanwago. Ga go na diphapoši tše tee tšeo di hwetšagalago go EPSV, ka fao ga go nyakege gore go tlatšwe.

 • Na go na le top-up ya baithuti ba NSFAS bakeng sa Frederick Street bakeng sa diphapoši tša go se be le balekane le tša go abelana? Ge e ba go le bjalo, hle nea dintlha tše dingwe?

  Go FSSA ga go na top up ya baithuti ba rena ba NSFAS bakeng sa go abelana diphapoši. Khiro e tla ba R4,500 ka diphapoši tša go abelana.

  Baithuti bao ba lefago Bursary le Cash ba tla lefišwa R4,600 bakeng sa diphapoši tša go abelana.

  Diphapoši tša go ba tee tša bobedi NSFAS le Cash paying goba Bursary di tla ba ka R5,140. Ka fao ge o le moithuti wa NSFAS o nyaka go dula ka phapošing e tee, go tla ba le top up yeo e nyakegago.

 • Thušo ya Ditšhelete

 • Ke ditefelo dife tšeo di lefelwago ka kgopelo ya ka ya mathomo?

  Ga go na ditshenyagalelo tša go dira kgopelo. Ge kgopelo ya gago e amogetšwe, go na le tefo ya khiro ya R700.

 • Ke ditefelo dife tšeo di lefelwago pele nka hudugela ka gare?

  Tšhelete/Moithuti wa Poraebete: Peeletšo ye e lekanago le khiro ya kgwedi e tee.

  Baithuti ba dinaga dišele: Peeletšo e lekanago le khiro ya dikgwedi tše 2.

 • Na nka dira kgopelo ya phapoši e tee ge ke le moithuti wa NSFAS?

  Ee, baithuti ba NSFAS ba ka dira dikgopelo tša diphapoši tša go ba le motho o tee. Go ka nyakega go tlatša ge e le gore tekanyo ya gago ya NSFAS e ka fase ga tekanyo ya rena ya khiro ya phapoši e tee. Hle ikgokaganye le rena go [email protected] ge o na le dipotšišo tše dingwe tše di itšego gomme re tla go boela morago go wena ASAP.

 • Na ke hloka go ba le lengwalo la tumelelo go tšwa go NSFAS go dira kgopelo ya madulo?

  Ee, o swanetše go hwetša lengwalo la tumelelo go tšwa go NSFAS. Eupša ge e ba o se na yona go fihla ga bjale, o sa dutše o ka dira kgopelo gomme o ka re romela se ka moragonyana.

 • Naa NSFAS e lefa Adowa goba NSFAS e lefa baithuti gomme baithuti ba lefa Adowa?

  NSFAS e lefa Setheo. Moithuti yo mongwe le yo mongwe o tla swanelwa ke go hlama akhaonto le mokgatlo wa bo 3 gore a kgone go dira ditefelo tša kgwedi le kgwedi go Adowa. Ke moka ditšhelete di lokollwa gomme baithuti ba tla lefa madulo a bona ka morekiši wa mokgatlo wa bo-3 (FUNDI & Imbizo, AE Switch).

  Tshepetšo ya tefo ye e lego ka mo tlase e hlalošitšwe ke UJ lengwalong la bona la kamogelo la 2023 la baithuti:

  • Baithuti ba tla kgopelwa go saena diforomo tša bona tša tumelelo inthaneteng go Kgoro ya UJ.
  • Ke moka baithuti ba tla kgona go tsenya ditokomane tša tumelelano ya bona ya khiro le ya invoice inthaneteng (dikgwedi tše 10).
  • Netefatšo ya ditokomane yeo e dirilwego ke Student Finance ka UJ .
  • Go rwala dikabo tša baithuti ke Student Finance kua UJ.
  • Tefo ya madulo ke baithuti ka barekiši ba go fapafapana (Imbizo, FUNDI, AE Switch).

 • Na baithuti ba Cash ba lefa ditheko tše di swanago le tša baithuti ba NSFAS?

  Aowa Theko ya madulo e fapana go baithuti ba NSFAS, baithuti ba Cash le baithuti ba Bursary. Ge o le moithuti wa Cash, o tla akaretša ditshenyagalelo tša phapoši ya gago. Ge e le gore o moithuti wa NSFAS, gona bursary ya gago e tla akaretša ditshenyagalelo tša phapoši ya gago.

 • Ge ke le moithuti wa NSFAS, na nka rakwa?

  Ee, o ka rakwa. Baithuti ka moka ba ka rakwa, ge ba sa lefe goba ge ba roba melao ya bodulo.

 • Go direga’ng ge e ba re sa lefe?

  Ge o sa lefe, o tla rakwa.

 • Ke ditefelo dife tše dingwe tšeo di akaretšwago?

  Baithuti ba tla fiwa divoutšhara tša Mohlagase le tša go Hlatswa Diaparo kgwedi ye nngwe le ye nngwe. Ba tla swanelwa ke go lefa tefo ya go tlatša ge ba ka fetša mohlagase le divoutšhara tša go hlatswa diaparo.

 • Na go na le top-up ya baithuti ba NSFAS kua EPSV?

  Ga go na top up ya baithuti ba NSFAS kua EPSV bakeng sa diphapoši tšeo di abelanwago. Ga go na diphapoši tše tee tšeo di hwetšagalago go EPSV, ka fao ga go nyakege gore go tlatšwe.

 • Na go na le top-up ya baithuti ba NSFAS bakeng sa Frederick Street bakeng sa diphapoši tša go se be le balekane le tša go abelana? Ge e ba go le bjalo, hle nea dintlha tše dingwe?

  Go FSSA ga go na top up ya baithuti ba rena ba NSFAS bakeng sa go abelana diphapoši. Khiro e tla ba R4,500 ka diphapoši tša go abelana.

  Baithuti bao ba lefago Bursary le Cash ba tla lefišwa R4,600 bakeng sa diphapoši tša go abelana.

  Diphapoši tša go ba tee tša bobedi NSFAS le Cash paying goba Bursary di tla ba ka R5,140. Ka fao ge o le moithuti wa NSFAS o nyaka go dula ka phapošing e tee, go tla ba le top up yeo e nyakegago.

 • Ditokomane

 • Na ke hloka go ba le lengwalo la tumelelo go tšwa go NSFAS go dira kgopelo ya madulo?

  Ee, o swanetše go hwetša lengwalo la tumelelo go tšwa go NSFAS. Eupša ge e ba o se na yona go fihla ga bjale, o sa dutše o ka dira kgopelo gomme o ka re romela se ka moragonyana.

 • Ditokomane tša rena di swanetše go romelwa neng?

  Hle romela ditokomane ka moka le kgopelo ya gago ya inthanete. Ge o sa kgone go fana ka ditokomane tša gago ka moka ka pela, dira kgopelo inthaneteng gomme ka morago o kgonthišetše gore o hwetša ditokomane tša gago di hlophilwe. Ge o na le ditokomane tša gago, di romele go [email protected] ASAP.

 • Ke ditokomane dife tšeo ke swanetšego go di saena e le gore ke hudugele?

  Tumelelano ya Khiro.

 • Melawana ya Ntlo

 • Molaodi wa bodulo mo EPSV ke mang?

  Molaodi wa bodulo kua EPSV ke Mathaba Mothata .

  Nomoro ya gagwe ya go ikgokaganya ke +27 84 630 5129. O dula mo lefelong leo gomme ge o nyaka thušo ka selo le ge e le sefe o ka ikgokaganya le yena.

 • Molaodi wa bodulo mo FSSA ke mang?

  Molaodi wa bodulo kua Frederick Street ke Sylvester Hlongwane. Nomoro ya gagwe ya kgokagano 0695081549. Ge o na le ditaba goba ge o nyaka thušo, o ka ikgokaganya le yena.

 • Ke diiri dife tša go šoma tša bašomi ba res mo EPSV?

  Diiri tša go šoma ke 08:00am – 17:00pm Mošupologo go fihla ka Labohlano.

  Ka Mokibelo 08:30 – 16:00pm. Ke moka ka Sontaga Molaodi wa Res o standby.

 • Ke diiri dife tša go šoma tša bašomi ba res ka FSSA?

  Diiri tša go šoma ke 08:00am – 17:00pm Mošupologo go fihla ka Labohlano.

  Ka Mokibelo 08:30 – 16:00pm. Ke moka ka Sontaga Molaodi wa Res o standby.

 • Ge ke le moithuti wa NSFAS, na nka rakwa?

  Ee, o ka rakwa. Baithuti ka moka ba ka rakwa, ge ba sa lefe goba ge ba roba melao ya bodulo.

 • Go direga’ng ge e ba re sa lefe?

  Ge o sa lefe, o tla rakwa.

 • Motho o a ntshwenya gomme a ka se ntlogele ke nnoši.

  Hle bega boitshwaro bja gago bjo bobe thwii ka imeile go [email protected] goba o leletše +27 12 111 1630. Hle kgonthiša gore o ikgokaganya le Molaodi wa Bodulo wa EPSV goba o leletša maphodisa mogala bakeng sa mehuta ye ya maemo. Di-DM tša rena tša Instagram ga di bewe leihlo ka morago ga diiri.

 • Ke swanetše go leletša mang mogala ge go ka ba le boemo bja tšhoganetšo bja tša kalafo?

  Hle tsebiša Molaodi wa Modudi ka ga maemo afe goba afe a kalafo goba bogole bjo o ka bago le bjona.

  Johannesburg : Ka bophelo kotsing Emergency daela 10177 ho tloha mohala oa landline (toll free) le 112 ho tloha cellular phone (toll free).

  Pretoria : Ka bophelo bjo bo beago bophelo kotsing ya Tšhoganetšo daela 10177 go tšwa mogalathekeng wa fase (go se lefelwe) le 112 go tšwa mogalathekeng (go se lefelwe).

 • Na re dumeletšwe go ba le baeng?

  Baeti ba go feta ba 3 ka motho ka nako efe goba efe, go ya ka dithibelo tšeo di ka bewago ka boikgethelo bja bolaodi bo nnoši. Baeti ba na le phihlelelo ya moago go tloga ka 10:00am – 10:00pm

  Di-sleep over di a dumelelwa: R150.00 ka moeng ka bošego bjo tee.

 • Tshedimošo ya Kakaretšo

 • Ge ke le moithuti wa NSFAS, na nka rakwa?

  Ee, o ka rakwa. Baithuti ka moka ba ka rakwa, ge ba sa lefe goba ge ba roba melao ya bodulo.

 • Ke ditefelo dife tše dingwe tšeo di akaretšwago?

  Baithuti ba tla fiwa divoutšhara tša Mohlagase le tša go Hlatswa Diaparo kgwedi ye nngwe le ye nngwe. Ba tla swanelwa ke go lefa tefo ya go tlatša ge ba ka fetša mohlagase le divoutšhara tša go hlatswa diaparo.

 • Na go na le ditefelo tša tlaleletšo tšeo ke swanetšego go di ela hloko?

  Go baithuti ka moka ba NSFAS, ga go na tefo ya khiro yeo e swanetšego go lefelwa.

  Le ge go le bjalo, go baithuti bao ba lefago Cash, ka bobedi Frederick Street le EPSV, go na le tefo ya khiro ya R700 yeo e swanetšego go lefelwa.

 • Motho o a ntshwenya gomme a ka se ntlogele ke nnoši.

  Hle bega boitshwaro bja gago bjo bobe thwii ka imeile go [email protected] goba o leletše +27 12 111 1630. Hle kgonthiša gore o ikgokaganya le Molaodi wa Bodulo wa EPSV goba o leletša maphodisa mogala bakeng sa mehuta ye ya maemo. Di-DM tša rena tša Instagram ga di bewe leihlo ka morago ga diiri.

 • Ke tseba bjang gabotse gore ke abetšwe phapoši efe?

  Se se tla hlalošwa ka go Tumelelano ya gago ya Khiro.

 • Na go na le IT/Computer Lab?

  Aowa.

 • Diphapoši di na le phapoši e kgolo gakaakang?

  Beakanya kopano ya go lebelela. Romela imeile [email protected]

 • Na re ka hudugela ka Sontaga?

  Ee. O ka hudugela EPSV ka Disontaga, le ge go le bjalo go tla nanya go šoma bohle ka ge re na le molaodi wa rena wa bodulo, Mathaba , le mothuši wa gagwe fela moo. E ka se be sehlopha ka moka.

  Bakeng sa Frederick Street, sehlopha ka moka se tla be se nolofatša go huduga ka Sontaga sa la 19 Dibokwana. Le ge go le bjalo, go ya pele ke molaodi wa bodulo fela yo a tlago ba gona go thuša ka Disontaga.

 • Go Hudugela Ka Gare

 • Ke ditokomane dife tšeo ke swanetšego go di saena gore ke hudugele?

  Tumelelano ya Khiro.

 • Ke eng seo se hudugago mo tshepedišong?

  Se se tla hlalošwa ge o saena Tumelelano ya gago ya Khiro.

 • Ke eng seo ke swanetšego go tla le sona ge ke hudugela?

  Tumelelano ya Khiro le Slip ya Senotlelo.

 • Baithuti ba ka hudugela neng Motseng wa Baithuti wa Ellis Park?

  Adowa EPSV e bula bakeng sa go dulwa ka la 1 Dibokwana 2023. O ka hudugela ka gare ge kgopelo ya gago e amogetšwe.

 • Barutwana ba ka hudugela neng Frederick Street?

  Adowa Frederick Street e bula bakeng sa go dulwa ka la 18 Dibokwana 2023. Moithuti wa tšhelete le wa basari a ka hudugela ka morago ga la 18 Hlakola ge e ba kgopelo ya gago e amogetšwe. Ka manyami, baithuti ba NSFAS ga ba kgone go hudugela ka gare ga bjale, ka ge re sa emetše tumelelo go tšwa go TUT.

 • Dithusaleago

 • Ke dithusaleago dife tšeo di fiwago go Adowa Living?

  Peakanyo ya Folete ka baithuti ba 8-12 bao ba abelanago yuniti.

  Single & 2 batho-arolelana likamore.

  Difolete di na le dikhitšhi tša tšona le dintlwana tša go hlapela. Dikhitšhi tše di hlometšwego ka botlalo tšeo di nago le tafola ya go jela, setšidifatši, microwave & setofo seo se nago le ontong.

  Ka phapošing e nngwe le e nngwe ya go robala morutwana yo mongwe le yo mongwe o na le malao, materase, khabotoro ya diaparo, tafola yeo e nago le lebone la go ithuta, setulo, šelefo ya dipuku, boto ya diphini le lepokisi.

  Didirišwa tša go hlatswa diaparo

  Go Phaka mo go Khupeditšwego

  Phihlelelo ya biometric ka taolo ya phihlelelo ye e beilwego leihlo

  Tšhireletšo ya diiri tše 24 tša lefelong leo ka CCTV le karabelo ye e itlhamilego

  Meetse & mohlagase

  Diphapoši tša go ithuta

  Mafelo a tlwaelegilego go akaretša le diphapoši tša TV tšeo di nago le DStv

  Diphapoši tša boithabišo/dipapadi

  Back up jenereithara bakeng sa libakeng tse tloaelehileng

 • Na go na le Wi-Fi yeo e hwetšagalago?

  Ee. Re na le Wi-Fi ho pholletsa le bolulo le ya data e se nang moeli.

  O ka hokahanya disebediswa 2 ka nako e le nngwe.

 • Ke eng seo se akaretšwago bakeng sa phapoši e nngwe le e nngwe ya go robala?

  Ka phapošing e nngwe le e nngwe ya go robala morutwana yo mongwe le yo mongwe o na le malao, materase, khabotoro ya diaparo, tafola yeo e nago le lebone la go ithuta, setulo, šelefo ya dipuku, boto ya diphini le lepokisi.

 • Na Adowa e fana ka dinamelwa?

  Adowa Living ga e neelane ka dinamelwa dife goba dife go baithuti ba EPSV ka ge go na le didirišwa tše ntši tša dinamelwa kgauswi.

  Adowa Living e tla fana ka dinamelwa go baithuti ba TUT bao ba dulago Frederick Street. Adowa e fana ka dinamelwa go ya le go boa khamphaseng e kgolo ya TUT feela.

 • Adowa Student Housing Development