2024 Applications now open: Ellis Park JHB Student Village & Frederick Street

Check out our new Adowa Living website!

Check it out

Ke dithusaleago dife tšeo di fiwago go Adowa Living?

Peakanyo ya Folete ka baithuti ba 8-12 bao ba abelanago yuniti. Single & 2 batho-arolelana likamore. Difolete di na le dikhitšhi tša tšona le dintlwana tša go hlapela. Dikhitšhi tše di hlometšwego ka botlalo tšeo di nago le tafola ya go jela, setšidifatši,...

Na Adowa e fana ka dinamelwa?

Adowa Living ga e neelane ka dinamelwa dife goba dife go baithuti ba EPSV ka ge go na le didirišwa tše ntši tša dinamelwa kgauswi. Adowa Living e tla fana ka dinamelwa go baithuti ba TUT bao ba dulago Frederick Street. Adowa e fana ka dinamelwa go ya le go boa...
Adowa Student Housing Development