2024 Applications now open: Ellis Park JHB Student Village & Frederick Street

Check out our new Adowa Living website!

Check it out

Barutwana ba ka hudugela neng Frederick Street?

Adowa Frederick Street e bula bakeng sa go dulwa ka la 18 Dibokwana 2023. Moithuti wa tšhelete le wa basari a ka hudugela ka morago ga la 18 Hlakola ge e ba kgopelo ya gago e amogetšwe. Ka manyami, baithuti ba NSFAS ga ba kgone go hudugela ka gare ga bjale, ka ge re...
Adowa Student Housing Development